ZMLUVY:

 1. Zmluva o výpožičke a zmluva o úhrade nákladov spojených
  s užívaním nehnuteľností:

  - strana č.1
  - strana č.2
  - strana č.3
  - strana č.4
  - strana č.5
  - strana č.6
  - strana č.7
  - strana č.8
  - strana č.9

 2.   Dodatok k zmluve o dodávke plynu:
  - strana č.1
  - strana č.2
  - strana č.3
  - strana č.4

 3. Dohoda o prevode správy majetku mesta Stropkov:
  - strana č.1
  - strana č.2
  - strana č.3
  - strana č.4 

       4.   Dodatok č.1 k dohode o prevode správy majetku mesta Stropkov

       5.   Dodavateľsko-odberateľská zmluva

       6.   Zmluva o združenej dodávke elektriny

       7.   Darovacia zmluva 0626/2011

       8.   Zmluva o poskytovaní služieb v sieti Internet

       9.   Zmluva o poskytnutí finančného daru

      10.   Komisionárska zmluva

      11.   Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytového priestoru

      12.   Zmluva o poskytovaní stravy 2012 ABC CVČ

      13.   Zmluva o poskytovaní stravy 2012 SZUŠ

      14.   Zmluva o poskytovaní stravy 2012 ZUŠ

      15.   Zmluva o poskytovaní stravy 2012 FAUNA CVČ

      16.   Zmluva NCS 2012

      17.   Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Dubnický inštitút

      18.   Zmluva o poskytovaní nebytových priestorov

      19.   Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Telecom

      20.   Nájomná zmluva - Bazén KRPZ

      21.   Licenčná zmluva - URBIS zmluva

      22.   Zmluva o poskytovaní služby pri odbere odpadov

      23.   Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 23/2009 - EKOLAB

      24.   Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov

      25.   Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravy - Gymnázium SP

      26.   Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravy - ZUŠ Stropkov

      27.   Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravy - Mesto Stropkov

      28.   Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravy - SUZŠ Stropkov

      29.   Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravy - ABC CVČ Stropkov

      30.   Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce
              (KM-Systém + ZŠ)

      31.   Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce
              k inému zamestnávateľovi (P. Staško)

      32.   Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce 
             k inému zamestnávateľovi (V. Želinský)

      33.   Rámcová zmluva na dodávku školskej karty

      34.   Rámcová zmluva o spolupráci a implementácii inf. systému

      35.   Zmluva Núcem

      36.   Dodatok k Dohode o dočasnom pridelení zamestnanca 
             na výkon práce k inému zamestnávateľovi (P. Staško)

      37.   Dodatok k Dohode o dočasnom pridelení zamestnanca 
             na výkon práce k inému zamestnávateľovi ( KM - Systém + škola)

      38.   Zmluva o nájme nebytového priestoru - VAAL - Dent, s.r.o.

      39.   Zmluva o podnájme nebytového priesoru - projekt Lerncaffe

      40.   Zmluva o poskytovaní stravy - SZUŠ

      41.    Zmluva o poskytovaní stravy - ZUŠ

      42.    Zmluva o poskytovanie stravy - FAUNA - CVČ

      43.    Zmluva o poskytovaní stravy - ABC-CVČ

      44.    Dohoda o poskytnutí príspevku
               (podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti)

      45.    Dohoda - absolventská prax 
               (zabezpečenie podmienok vykonávanie praxe)

      46.    Zmluva - NCS - 2013

      47.    Zmluva o podnájme - Dubnický inštitút

      48.    Zmluva - Gymnázium - Krytá plaváreň - 2013

      49.     Príloha č. 1 k zmluve - Gymnázium - plaváreň

      50.     Zmluva - ZŠ Mlynská - Krytá plaváreň - 2013

      51.     Príloha č. 1 k zmluve - ZŠ Mlynská - plaváreň 2013

      52.     Zmluva - ZCŠ - Krytá plaváreň - 2013

      53.     Príloha č. 1 k zmluve - ZCŠ - plaváreň 2013

      54.     Zmluva o podnájme - Mabed 

      55.     Dohoda - organizovanie súťaže

      56.     Zmluva č. 1NP10352013

      57.     ZŠ Stropkov - bazén 2014

      58.     Dohoda 31720130S - šp. súťaže

      59.     Zmluva o poskytovaní stravy ABC CVČ

      60.     Dodatok č.1 k darovacej zmluve č. PO-37873172

      61.     Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

      62.     Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

      63.     Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

      64.     Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.541/2014

      65.     UPSVaR - Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

      66.     MPC - Zmluva o vzáj. spolupráci v rámci národ. projektu PRINED 

      67.      ZUŠ - Zmluva o poskytovaní stravy 20142015

      68.      SZUŠ - Zmluva o poskytovaní stravy 20142015

      69.      Telekom - služba Mobilný internet

      70.      Kúpna zmluva IKT

      71.      Dodatok k Zmluve o zabezpečovaní mliečnych výrobkov

      72.      DTI - Zmluva o podnájme nebytového priestoru

      73.      Dohoda č. 277/2014/OS o organizovaní šport. súťaží

      74.      Dohoda č. 335/2014/OS o organizovaní súťaží

      75.      UPSVaR_Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

      76.      MV SR Nájomná zmluva

      77.      Zmluva o poskytovaní niektorých činností pracovnej zmluvy

      78.      Zmluvy o poskytovaní služby - Projekt

      79.      Zmluva o spolupráci Deň narcisov 2015

      80.      VÚDPaP Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 
                
 - projekt

      81.      Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku číslo
                 2015_MPC_Prined_050

      82.      Rámcová zmluva číslo 2015_1605_Datalan

      83.      Čiastková zmluva k rámcovej zmluve_Datalan

      84.      Zmluva o dielo č.05_2015_verejné obstarávanie

      85.      Union_poistná zmluva č. 11411338_Dodatok č.2

      86.      Union_vložka č.1 k poistnej zmluve 11411338

      87.      Union_vložka č.2 k poistnej zmluve 11411338

      89.      Union_vložka č.6 k poistnej zmluve 11411338

      90.       MPC_dodací list k zmluve OPV_39_2014

      91.       Rámcová zmluva č.1/2015

      92.       Rámcová zmluva č.2/2015

      93.       Rámcová zmluva č.3/2015

      94.       Zamestnávateľská zmluva NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.  
                 
1. strana
                  Zamestnávateľská zmluva NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 
                  2. strana

      95.       Dodací list - PRINED - hygienické potreby

      96.       Dodací list - PRINED - kuchyňa

      97.       Dodací list - PRINED - socializačné prostriedky

      98.       Dodací list - PRINED - športové potreby

      99.       Dodací list - PRINED - umelecká činnosť

     100.      Dodací list - PRINED - záhrada

     101.      Dodatok č. 1 - PRINED č. 2014

     102.      Poistná zmluva č. 11411338 - dodatok č. 3

     103.      Arcidiecézna charita Košice - dodatok č. 1

     104.      Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

     105.      MPC- Preberací protokol číslo: 2015_MPC_ANG_PO_PO_221

     106.      Zmluva o dielo

     107.      Zmluva o dielo č. 12/2015

     108.      Zmluva o garantovanej energetickej službe
                  č. ZMLP_2015_340_00000

    109.      Príloha 1.1 k Zmluve o garantovanej energetickej službe

    110.      Príloha 1.2 k Zmluve o garantovanej energetickej službe

    111.      Príloha 3  Zmluve o garantovanej energetickej službe

    112.      Príloha 4 k Zmluve o garantovanej energetickej službe

    113.      Príloha 5 k Zmluve o garantovanej energetickej službe

    114.      Dodatok č. 4 k poistnej zmluve UNION

    115.       Zmluva o poskytovaní stravy - Gymnázium

    116.       Zmluva o poskytovaní stravy - ZUŠ F. Veselého

    117.       Zmluva o poskytovaní stravy - SZUŠ

    118.       Dohoda o reklame č. 6/2015

    119.       Úrazové poistenie počas aktivačnej činnosti 
                  
formou dobrovoľníckej služby

    120.       Dohoda č. 55/§52a/2015/ŠR

    121.      Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_PO_PO_221

    122.      Dohoda č. 148/2015/OS

    123.      Dohoda č. 224/2015/OS

    124.      Dohoda č. 5/2015§54_SP_ŠnZ

    125.     Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1847/2015

    126.     Zmluva o podnájme nebytového priestoru_DTI

    127.     Nájomná zmluva ZŠ Hrnčiarska Stropkov

    128.      Nájomná zmluva Gymnázium Stropkov

    129.      Nájomná zmluva CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove

    130.      Nájomná zmluva ZŠ Mlynská Stropkov

    131.      Dohoda č._15_39_010_55

    132.      Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

    133.      Nájomná zmluva č. 195/ON_2015_MV SR

    134.      Zmluva o poskytovaní stravy 

    135.      Zmluva o vedení účtovníctva a rozpočtovníckych prác

    136.      Zmluva o vedení účtovníctva

    137.      Zmluva_Penzión Erika

    138.      Zmluva - Ševt

    139.      Zmluva_bazén_Gymnázium - 1. časť - 2. časť - 3. časť

    140.      Zmluva_bazén_ZŠ_Hrnčiarska - 1. časť - 2. časť - 3. časť

    141.      Zmluva_bazén_CZŠ - 1. časť - 2. časť - 3. časť

    142.      Zmluva o dielo č. 01/06/2017

    143.      Zmluva o poskytovaní stravy - ZUŠ Stropkov

    144.      Zmluva o dielo č. 02/2017

    145.      Dohoda číslo 17/39/52A/162
                 Dodatok č.1 k dohode 17/39/52A/162

    146.      Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

    147.      Zmluva o servisnom prenájme rohoží

    148.      Zmluva o nájme nebytových priestorov - Erich Dudič

    149.      Nájomná zmluva - č. 172/ON-2017 - Ministerstvo vnútra

    150.      Dohoda č. 17/39/010/85

    151.      Nájomná zmluva - Rímskokatolícka farnosť

    152.      Darovacia zmluva- NN poisťovňaAktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove