Informácie výchovného poradcu
 
škol. rok: 2008/2009 
         Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2009/2010.
 
Do 1. 2. 2009 - riaditelia SŠ zverejnia kritéria prijatia na štúdium
a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú talentové skúšky
Do 20. 2. 2009 - zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi školy /výchovnému poradcovi/ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú talentové skúšky.
Deň podpisu prihlášky výchovnej poradkyni Vám bude oznámený cez žiakov, ktorá zašle prihlášky na SŠ.
/Bilingv. gymnáziá, Umelecké stredné školy, SPŠ odevná Svidník – niektoré odbory, Konzervatória, Športové školy/
Do 28. 2. 2009 - odoslanie prihlášok /len tam, kde sa vyžadujú talentové skúšky!/
SŠ zverejní kritéria na netalentové odbory do 31.3.2009
11.3. 2009 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
25. marec - 15. apríl 2009  -  T a l e n t o v é    s k ú š k y
Do 10. 4. 2009 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi školy /výchovnému poradcovi/ na ostatné študijné a učebné odbory Deň podpisu prihlášky výchovnej poradkyni Vám bude oznámený cez žiakov, ktorá zašle prihlášky na SŠ.
Do 20. 4. 2009 - odoslanie prihlášok žiakov na SŠ.
11. 5. 2009   1.   k o l o   prijímacích skúšok
14. 5. 2009   1.   k o l o   prijímacích skúšok
16. 6. 2009   2.   k o l o   prijímacích skúšok
Stránky, kde sú informácie bližšie informácie:   
www.svsmi.sk                                                
www.stredne-skoly.sk  
www.statpedu.sk
 
Každý žiak si môže podať 1 prihlášku na školu, ktorá si vyžaduje talentové skúšky , 2 prihlášky na ostatné stredné školy.
 
Pri podpisovaní prihlášok zákonným zástupcom u výchovnej poradkyne dostane každý žiak zápisný lístok, ktorý použije na tej ktorej strednej škole.
Uchádzačovi, ktorý bude prijatý na štúdium, bude oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí .
Zápis prijatých uchádzačov, ktorým bude doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium škola, bude vykonaný na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Účasťou na zápise žiak potvrdí akceptáciu rozhodnutia o prijatí na štúdium a záujem o štúdium na danej škole. Zápisný lístok si ponechá stredná škola. Ak bude uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej škole, zruší zápis a vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše.
Dôležité – zápisný lístok nestratiť, ZŠ vydáva len jeden exemplár.
 
Konzultačné hodiny: streda 8.00 – 10.30hod            13.30 - 14.30hod
2.poschodie / po vzájomnej dohode s rodičom aj v iné dni
a hodiny /                                    
 
Ing. Miroslava Adamicová
výchovná poradkyňa


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove