Všeobecné informácie pre stravníkov
Strava sa uhrádza mesiac vopred, a to nasledovne:
·         Platbou cez internetbanking vždy k 10. dňu mesiac vopred.
·         Trvalým príkazom v ktorejkoľvek banke, s pravidelnou sumou vždy k 10. dňu mesiac vopred.
číslo účtu: 1642354753/0200
·         platobným príkazom na celý školský rok do mája
 
·         Čiastka:        
žiak I. stupňa                     500,-Sk /16,60 EUR/        
žiak II. stupňa                     550,-Sk /18,26 EUR/        
žiak gymnázia                    600,-Sk /19,92 EUR/
dospelí stravníci                 500,-Sk /16,60 EUR/
žiak z rodiny ktorá je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
22,-Sk /0,73 EUR/
žiak poberajúci mliečnu desiatu                        
84,-Sk /2,79 EUR/
·         potrebné je uviesť meno a triedu žiaka
·         platbu je potrebné uskutočniť najneskôr do 10. dňa v mesiaci, mesiac vopred
·         vyúčtovanie preplatkov a spätné vrátenie na sa bude realizovať v mesiaci júl.
·         Ak budú preplatky nižšie ako 20 €, ponechajú sa a prevedú do budúceho školského roka.
·         V prípade školskej akcie je žiak povinný sa odhlásiť zo stravy dva dni vopred.
·         Stravu možno odhlásiť telefonicky na t.č. 742 3796  alebo osobne do 8.00 hod. daného dňa. Pri telefonickom vyhlásení dodatočne odovzdať označený stravný lístok do schránky, ktorá sa nachádza pri vstupe do ŠJ.
 
 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove