Výchovné poradenstvo

 
 Výchovný poradca
 
   Mgr. Ľubomír Spišák
 
    Konzultačné hodiny:
    streda: 8,00 – 10,00hod.
Kabinet výchovného poradcu je na druhom poschodí, č. dverí 33
 
Základné informácie – náplň výchovného poradcu
 
Výchovný poradca:
  • Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
  • Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
  • Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.
  • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
  • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
  • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
  • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.
 
   Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
                                kontakt:CPPPaP 
                                Kukučínova 2
                                09101 Stropkov
                                tel. 0547424813


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove