História školy

 

Vyučovanie na Základnej škole na Konštantínovej ulici v Stropkove sa začalo v školskom roku 1996/1997, ale keďže išlo o novostavbu, do siete základných škôl v SR bola zaradená v šk. roku 1998/99. Škola zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu a inú odbornú pedagogickú činnosť a zároveň vytvára pracovníkom a žiakom školy potrebné materiálne podmienky.

V školskom roku 2009/2010 navštevuje našu školu 455 žiakov, ktorí sú rozdelení do 21 tried. Medzi prvenstvo nám patrí zavedenie nultého a prvého ročníka pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Na základe schváleného projektu PHARE sú vytvorené pre týchto žiakov vhodné podmienky a materiálne vybavenie.

Vyučovanie prírodovedného variantu a zavedenie cudzích jazykov na 1. stupni umožňuje rozvíjať kvalifikovaným učiteľom rôzne zaujímavé aktivity.

Nezaostáva ani rozvoj športového ducha žiaka pri pohybových hrách, plaveckom výcviku, turistických prechádzkach či pri prekonávaní prekážok na atletickej dráhe.

Veľkou výhodou pre žiakov je aj to, že súčasťou našej školy je krytá plaváreň, ktorú žiaci pravidelne navštevujú, a tým rozvíjajú svoju fyzickú zdatnosť a hygienické návyky.

K spestreniu činnosti prispieva aj práca v ŠKD, kde žiaci pod vedením vychovávateliek rozvíjajú svoje zručnosti a talent.

 Naša škola je špecifická tým, že už deviaty rok je vyprofilovaná na triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Tieto predmety majú v systéme vzdelávania kľúčové postavenie predovšetkým preto, lebo výrazne rozvíjajú myslenie detí.

Naši žiaci majú možnosť pracovať vo veľmi dobre zariadenom chemickom a fyzikálnom laboratóriu, a tak získavajú praktické zručnosti. Zároveň ide aj o uplatňovanie transferu logicko-myšlienkových a senzomotorických operácií aj v iných učebných predmetoch prírodovedného zamerania a tiež aj v každodennej praxi. Máme novú počítačovú miestnosť, ktorú sa nám podarilo vybaviť modernou počítačovou technikou pomocou projektu Otvorená škola, vďaka sponzorom a príspevkom rodičov našich žiakov. Úroveň znalosti v prírodovedných predmetoch pomáha ľahšie zvládnuť nároky aj v predmetoch humanitného zamerania a zároveň ľahšie zvládnuť nároky kladené na žiakov.

Učitelia v rámci vyučovacích predmetov vplývajú na žiakov priamo na vyučovacích hodinách, kde sa im snažia vštepovať lásku k predmetu a odovzdávať im čo najviac vedomostí. Vychádzajú pri tom z potreby poznania a praktického ovládania slovenského jazyka ako nášho národného jazyka. Kvalifikované vyučovanie slovenského jazyka na našej škole neodmysliteľne súvisí aj s prípravou žiakov na rôzne súťaže umeleckého a vedomostného zamerania, ale aj na rozvíjanie jazykových zručností formou rôznych besied, kvízov, súťaží a dobrou spoluprácou s MsKS v Stropkove.

V rámci kultúrneho rastu navštevujú jednotlivé triedy aj divadlá v Prešove či      v Košiciach.

Prepojenosť odborných a výchovných predmetov pozitívne vplýva na mravný rozvoj mladého človeka, čo sa prejavuje na exkurziách, školských výletoch, ktoré sú zamerané aj na poznávanie kultúrnych či historických pamiatok. K estetickému cíteniu k širšiemu všeobecnému rozhľadu dopomáha žiakom aj možnosť navštevovať školskú knižnicu, ktorej knižný fond nuestále obohacujeme.

Na našej základnej škole žiaci dostávajú pevné základy, na ktorých budujú jazykové zručnosti až do najvyššej možnej formy zvládnutia, tak v osobnom, spoločenskom a profesijnom živote. Úlohou našich učiteľov je postaviť učenie cudzích jazykov tak, aby si žiaci postupne vybudovali mechanizmus samoštúdia a chápali ho ako celoživotný proces. Preto dávame možnosť žiakom od 1. ročníka získavať základné a veku primerané jazykové zručnosti,  možnosť výberu anglického a nemeckého jazyka a od vyšších ročníkov aj ruského jazyka.

Na veľmi vysokej úrovni sú poskytované služby výchovného poradcu žiakom a rodičom našej školy, ktorý spolupracuje s triednymi učiteľmi, PPP a školským lekárom. 

Neodmysliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je aj rozvoj telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.

Naša škola má veľmi dobré podmienky na šport a to aj vďaka tomu, že k 1.9.2003 bol odovzdaný športový areál škole, ktorý spĺňa najvyššie podmienky rozvoja pohybovej aktivity, telovýchovy a športovej činnosť.

 
 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove