Otvorená škola Infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia, inými slovami vytvoriť predpoklady, aby naša mladá generácia bola konkurencieschopná na formujúcom sa globálnom trhu práce, predovšetkým v porovnaní so svojími vrstovníkmi z Európskej únie. Priestorom, kde sa táto príprava musí odohrávať je škola. Aby škola túto náročnú úlohu bola schopná zrealizovať musí sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií premeniť z tradičnej školy na modernú globálnu školu tretieho tisícročia. To si vyžaduje nielen vybudovanie adekvátnej hardvérovej infraštruktúry na školách, ale predovšetkým prípravu učiteľov, tak, aby boli schopní aplikovať moderné informačno-komunikačné technológie (IKT) vo vyučovaní svojich predmetov. S tým pochopiteľne súvisí príprava vhodných učebníc a metodických pomôcok pre učiteľov, ale tiež tvorba moderného edukačného obsahu v elektronickej podobe umiestnenej na Internete. Charakteristickou črtou Projektu Infovek je, že integruje v sebe rozvoj všetkých spomínaných troch aspektov premeny školy: budovanie hardvérovej infraštruktúry - prípravu učiteľov - tvorbu edukačného obsahu.

Internetová  učebňa vybudovaná na našej škole  v rámci projektu Infovek je otvorená pre obyvateľov nášho mesta a okolia, kde  s pomocou učiteľov sa nielen rodičia, ale všetci záujemcovia všetkých generácií postupne môžu naučiť využívať možnosti moderných informačno-komunikačné technológie.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove