Napísali o nás v týždenníku Spektrum č. 45:

     Minulý týždeň oslávila ZŠ na Konštantínovej ulici 10. výročie svojho vzniku. Vôbec po prvýkrát zasadli žiaci do školských lavíc tohto zariadenia v školskom roku 1996/1997. Keďže išlo o novostavbu, do siete šk§l bola zaradená až k 1.7.1998. Od školského roku 1998/1999 tu zriadili nultý ročník pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, postupne dokončovali interiér, školskú jedáleň a k 1.10.2003 bol do užívania odovzdaný športový areál. 1.10.2004 tu slávnostne otvorili novú krytú plaváreň. S účinnosťou od 1.7.2002 je škola rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Od 1.1.2005 bolo do siete škôl a školských zariadení MŠ SR zaradené aj školské stredisko záujmovej činnosti. Počas svojej pôsobnosti sa táto základná škola vyprofilovala na rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov 5. - 9. ročníkov.
V súčasnosti má 10 tried na prvom stupni a 11 tried na druhom stupni a navštevuje ju celkom 493 žiakov zo Stropkova i okolitých obcí.
      Oslavy 10. výročia vzniku školy otvorili mažoretky. Po ich vystúpení privítala riaditeľka školy Tatiana Spišáková vzácnych hostí, pedagógov, ale aj žiakov. V príhovore okrem iného povedala: " Boli to roky premien, budovanie nového charakteru školy, budovania nových učební, kabinetov , alternatívnych tried. Boli to začiatky vyučovania cudzích jazykov. Boj o financie, prechod na právnu subjektivitu. Bola to snaha o humanizáciu výchovy a vzdelávania. Boli to úspechy v súťažiach, olympiádach, plávaní. Škola sa stala organizátorom a priekopníkom rôznych aktivít v rámci kraja, okresu, mesta. Bolo to obdobie tvorby nových projektov. Skúsenosť hovorí, že všetko čo je cenné, neprichádza samo a už vôbec nie ľahko. Za každým víťazom súťaže alebo olympiády, za každým žiakom, ktorý opúšťal našu školu, stálo veľa našej námahy, veľa nášho vnútorného vkladu. Dnešné výsledky dokazujú opodstatnenie náročnej a zodpovednej práce, čo vynieslo meno školy na popredné miesto v okrese a meste. Teší nás záujem rodičov a žiakov o našu školu. Na dobrom mene školy majú zásluhu pedagogickí pracovníci, ich tvorivosť a oddanosť, ale aj práca prevádzkových zamestnancov."
     Po slávnostnom príhovore a gratuláciách prišiel na rad krst nových školských symbolov - loga a zástavy. Ich ústredným motívom je zelený motýľ na bielom podklade, ktorý symbolizuje rozlet myšlienok a voľnosť poznania. Krstným otcom nových školských insígnií sa stal viceprimátor mesta Michal Lipinský. Po ukončení oficiálnej časti osláv čakalo na žiakov školy veľké prekvapenie. Na školskom ihrisku sa im predstavila skupina historického šermu Vikomt zo Sniny. Okrem ukážok historických zbraní a šermiarského umenia vtiahli členovia tohto umeleckého zoskupenia do stredovekého deja aj samotné deti. Možnosť držať v ruke ozajstnú historickú zbraň, dokonca sa priamo zúčastniť šermiarskych duelov, sa deťom nenaskytne každý deň. Mnohým sa možno práve na školskom ihrisku splnil sen stať sa aspoň na cvíľu stredovekým rytierom. Oslavy okrúhleho jubilea školy umocnilo aj nádherné slnečné počasie.Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove