Školské kolo Geografickej olympiády – 45. ročník

           

            Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie na ZŠ a 1. stupni 8-ročných gymnázií. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, ich praktických zručností v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti, a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe.
          
Zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode. Podporuje všeľudské zásady a princípy vyjadrené v stratégii udržateľného rozvoja Zeme. 
         
Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú geografickej olympiády.  V tohtoročnom školskom kole dosiahli tieto výsledky:


Kategória I – 5. ročník:
1. miesto – Radko Vojček, V.A
2. miesto – Sebastián Luberda, V.A
3. miesto – Richard Lechman, V.A
4. miesto – Slavko Burcák, V.A
 
Kategória G – 6., 7. ročník:
1. miesto – Pavol Džopko, VI.A
2. miesto – Kristián Prokopič, VI.A
3. miesto – Martin Baluďanský, VII.A
4. miesto – Matúš Šlechta, VII.A
 
Kategória E – 8., 9. ročník:
1. miesto – Marek Bujdoš, IX.A
2. miesto – Marek Milták, VIII.B
Všetkým zúčastneným ďakujeme, výhercom gratulujeme a želáme veľa úspechov na obvodnom kole 7. februára 2017.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove