45. ročník Geografickej olympiády
kategórie E, F, G (ZŠ a OG)
 
           Geografická olympiáda v tomto šk. roku 2016/2017 prebiehala na ZŠ Konštantínova v Stropkove.
Zúčastnilo sa na nej 60 súťažiacich z kategórie E,F,G z týchto škôl: ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Kolbovce, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Konštantínova Stropkov.
Cieľ súťaže:
Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie na ZŠ a 1. stupni 8-ročných gymnázií. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, ich praktických zručností v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti, a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu,
k jeho ochrane a tvorbe. Zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode. Podporuje všeľudské zásady a princípy vyjadrené
v stratégii udržateľného rozvoja Zeme.
Výsledky súťaže:
G – 5.ročník :      
1. miesto  Róbert Front - ZŠ Mlynská, SP
2. miesto  Samuel Cichý - ZŠ Mlynská, SP
F – 6.-7.ročník :    
1. miesto Martin Baluďanský - ZŠ Konštantínova, SP
E – 8.-9.ročník:    
1. miesto  Matúš Rastislav Kuzma - ZŠ s MŠ Havaj
2. miesto   Eduard Paňko - CZŠ sv. Petra a Pavla, SP
3. miesto   Matej Bujdoš - CZŠ sv. Petra a Pavla, SP
Všetkým súťažiacim a víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole GEO.
Ďakujeme sponzorom a ZŠ Konštantínovej v Stropkove za spoluprácu pri organizovaní  45.ročníka Geografickej olympiády.
                                                          
                                                           Externá okresná metodička 
                                                                Mgr. Michrinová Marta
 


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove