Plenárne zasadnutie


     Dňa 29.9.2009 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie. V úvode
pani Škurlová privítala prítomných rodičov aj pracovníkov školy a odovzdala
slovo pani riaditeľke.
     Pani riaditeľka prítomných oboznámila s tým, čo sme uskutočnili
na škole v minulom školskom roku a zároveň nás oboznámila s plánmi 
do blízkej budúcnosti. Oboznámila tiež rodičov s novými predmetmi,
ktoré sa budú vyučovať na našej škole aj novým vzdelávacím programom.
      Potom sa rodičia presunuli do jednotlivých tried, kde ich triedni učitelia oboznámili s prospechom, dochádzkou v minulom a v tomto školskom roku, 
so školským poriadkom, s plánmi triednických hodín.


Aktuality


Vyučovacie hodiny:

1. hodina

7:55

 –

8:40

2. hodina

8:50

 –

9:35

3. hodina

9:55

 –

10:40

4. hodina

10:50

 –

11:35

5. hodina

11:45

 –

12:30

6. hodina

12:40

 –

13:25

7. hodina

13:55

 –

14:40 

 

Školská družina: 

06:45  –  07:45
11:15  –  16:30

Termíny prázdnin na školský rok 2017/2018

Žiacky parlament

Školská knižnica

Školský klub detí

Školská jedáleň

Školské ihriská

Centrum voľného času 

Krytá plaváreň a suchá sauna

Projekt PRINED


TOPlist
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove